کارمندان مرکز

کادر تخصص مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان مهرآفرین
 
جناب آقای دکتر محمد هادی تیموری
متخصص اعصاب و روان
فارغ التحصیل رشته روانپزشکی سال 1385 از دانشگاه علوم پزشکی ایران
......................................................................................................................................................................
جناب آقای دکتر سعید پور مقتدر
پزشک مرکز
فارغ التحصیل رشته پزشکی سال 1380 از دانشگاه علوم پزشکی ایران
......................................................................................................................................................................
 
دکتر ابراهیم زاده
متخصص اعصاب و روان
 ......................................................................................................................................................................

خانم دکتر معصومه نیکرو         

                                                                                                                                        خانواده درمانگر

دکترای خانواده درمانی دانشگاه تهران

......................................................................................................................................................................
سرکار خانم مرضیه نصوری
روانشناسی مرکز
فارغ التحصیل رشته دکترای تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علم و فرهنگ
......................................................................................................................................................................
 
خانم عسل سالک حیدری
پرستار
کارشناس پرستاری  از دانشگاه تهران
......................................................................................................................................................................

 
رامین رضوانی فر
کارشناس ارشد کاردرمانی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کاردرمانی از دانشگاه تهران
......................................................................................................................................................................
سرکار خانم سمیه دوستی
موسس مرکز
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان
......................................................................................................................................................................
 
خانم ساغر شاهی
روانسنج مرکز
فوق لیسانس روانسنجی از دانشگاه علامه طباطبائی
......................................................................................................................................................................
پریا صنمبری
شناخت درمانگر
فوق لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی تهران
جناب آقای سجاد احمدی
پرستار مرکز
فارغ التحصیل رشته پرستاری
......................................................................................................................................................................
جناب آقای محمد کارخانه
پرستار مرکز
فارغ التحصیل رشته پرستاری
..........................................................................
سرکار خانم ندا کلاهدوز
مدیر داخلی
فاراغ التحصیل رشته علوم تربیتی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
......................................................................................................................................................................
سرکار خانم معصومه صالحی
مربی کاردرمانی
فارغ التحصیل رشته روانشناسی بالینی دانشگاه کرج
......................................................................................................................................................................
سرکار خانم المیرا غلامرضایی
کارشناس مددکاری
فارغ التحصیل رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی
......................................................................................................................................................................
علی نصیری
مربی ورزشی
کارشناس تربیت بدنی از دانشگاه کرج