مرکز بستری درمان و توانبخشی و نگهداری بیماران اعصاب روان  مهرآفرین با

سازمان نیروی مسلح

ایثارگران و جانبازان

بانکهای رفاه, مسکن , ملی

شرکت نفت

بیمه ایرانیان

مخابرات

صدا و سیما

طرف قرارداد میباشد.

ا