تاثير موسيقي فعال بر حافظه و توجه بيماران اسكيزوفرن زن

چکیده

هدف اين پژوهش بررسي تاثير موسيقي فعال بر حافظه و توجه بيماران اسكيزوفرنياي مرکز شفاء دزفول بود. نمونه اين پژوهش 28 نفر زن بود که بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند. آزمودني ها به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي (15 نفره) و گروه كنترل (13نفره) گمارده شدند. طرح تحقيق از نوع پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل بود. گروهاي آزمايشي در 12 جلسه 2 ساعته موسيقي درماني شركت داشتند. ابزارهاي اندازه گيري اين پژوهش آزمون حافظه کيم كاراد و آزمون مربع دنباله دار بودند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل کوواريانس چندمتغيري (MANCOVA) استفاده شد. نتايج نشان داد كه آموزش موسيقي فعال بر حافظه و توجه بيماران اسکيزوفرن تاثير دارد.