مقايسه اثر كلوزاپين و هالوپريدول بر علايم مثبت و منفي در بيماران اسكيزوفرن مزمن

چکیده

12121214

زمینه و هدف: در باره داروهای جدید روانپزشكی بخصوص كلوزاپین در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی گزارش شده است و بحث های زیادی درباره فواید و عوارض این داروها در مقایسه با داروهای مشابه در جریان است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه تاثیر كلوزاپین و هالوپریدول در درمان علایم مثبت و منفی اختلال اسكیزوفرنی مزمن می باشد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع كارآزمایی بالینی است که مجموعا 60 نفر از بیماران مبتلا به اسكیزوفرنی مزمن بستری در بیمارستان روانپزشكی سینای جونقان مورد بررسی قرار گرفتند. افراد مورد مطالعه كه 3/33% زن و 7/67% مرد بودند به دو گروه تقسیم شدند. 30 نفر از بیماران با mg 200 كلوزاپین روزانه و 30 نفر دیگر با mg 15 هالوپریدول روزانه تحت درمان قرار گرفتند. برای بررسی علایم مثبت و منفی اسكیزوفرنی از مقیاس علایم مثبت و منفی PANSS(Positive and Negative Syndrome Scale) استفاده گردید.

یافته ها: در بیمارانی كه 6 هفته مطالعه را كامل كردند كلوزاپین اثر بیشتری در درمان علایم مثبت و منفی نسبت به هالوپریدول داشت. تفاوت میانگین قبل و بعد از درمان علایم مثبت هالوپریدول و كلوزاپین به ترتیب 62/1±30/2 و 96/1±03/5 و علایم منفی به ترتیب 74/1±57/1 و 11/2±47/3 بود (05/P<۰). همچنین كلوزاپین اثر بیشتری در درمان علایم مثبت در زنان نسبت به مردان داشت (001/ P<۰)، ولی تفاوت معنی داری در علایم منفی مشاهده نشد. مطالعه نشان داد كه هالوپریدول تفاوت معنی داری در درمان علایم مثبت و منفی اسكیزوفرنیا بر حسب جنس نداشته است.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد كه كلوزاپین در كاهش علایم مثبت و منفی بیماران نسبت به هالوپریدول برتری داشته است و بایستی در درمان بیماران توجه بیشتری به این گروه داروها مبذول شود.

آنتی سایکوتیک آهنگ اختلال اختلال روانی اختلالات روانی اختلالات عصبی استرس اسکیزوفرن اسکیزوفرنیk اعتیاد اعصاب و روان اعصاب وروان اعصاب وروان،تست اعصبانیت افسردگی افطار الکترود الکتروشوک انحراف جنسی اوتیسم بایپولار بدبینی بستری بستری بیماران روانی مزمن بهتر بهترین درمان اسکیزوفرن بهترین متخصص اعصاب و روان بیماران اعصاب وروان بیماران روانی بیماران روانی مزمن بیماری تشخیص تشنج تنش توانبخشی توانبخشی, اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن, مرکزتوان توانبخشی,اعصاب وروان,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز توهم حافظه خانواده دارو داروهای اسکیزوفرنی درمان درمان اسکیزوفرن درمان بیماران اعصا دستگاه عصبی دوقطبی رفتار پرخاشگرانه رمضان رواندرمانی روانشناختی روانپریش روانپزشک روانپزشکان روانی مزمن روشهای درمان رکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهد ریسپیریدون سایکوتیک شیزوفرنی عصبانیت علائم منفی عود كلوزاپین مرکز اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین مرکز توانبخشی مهرآفرین مرکز نگهدارمرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مهرآفرین مرکزتوانبخشی مغز مهرآفرین موسیقی موسیقی درمانی نگهداری نگهداری بیماران اعصاب و روان هالوپریدول هذیان هوش فعال پارکینسون پزشکی ژن ژنتیکی کاتاتونیک کاردرمای کارکرد مغز کودک آزاری