مقايسه اثر كلوزاپين و هالوپريدول بر علايم مثبت و منفي در بيماران اسكيزوفرن مزمن

چکیده

12121214

زمینه و هدف: در باره داروهای جدید روانپزشكی بخصوص كلوزاپین در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی گزارش شده است و بحث های زیادی درباره فواید و عوارض این داروها در مقایسه با داروهای مشابه در جریان است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه تاثیر كلوزاپین و هالوپریدول در درمان علایم مثبت و منفی اختلال اسكیزوفرنی مزمن می باشد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع كارآزمایی بالینی است که مجموعا 60 نفر از بیماران مبتلا به اسكیزوفرنی مزمن بستری در بیمارستان روانپزشكی سینای جونقان مورد بررسی قرار گرفتند. افراد مورد مطالعه كه 3/33% زن و 7/67% مرد بودند به دو گروه تقسیم شدند. 30 نفر از بیماران با mg 200 كلوزاپین روزانه و 30 نفر دیگر با mg 15 هالوپریدول روزانه تحت درمان قرار گرفتند. برای بررسی علایم مثبت و منفی اسكیزوفرنی از مقیاس علایم مثبت و منفی PANSS(Positive and Negative Syndrome Scale) استفاده گردید.

یافته ها: در بیمارانی كه 6 هفته مطالعه را كامل كردند كلوزاپین اثر بیشتری در درمان علایم مثبت و منفی نسبت به هالوپریدول داشت. تفاوت میانگین قبل و بعد از درمان علایم مثبت هالوپریدول و كلوزاپین به ترتیب 62/1±30/2 و 96/1±03/5 و علایم منفی به ترتیب 74/1±57/1 و 11/2±47/3 بود (05/P<۰). همچنین كلوزاپین اثر بیشتری در درمان علایم مثبت در زنان نسبت به مردان داشت (001/ P<۰)، ولی تفاوت معنی داری در علایم منفی مشاهده نشد. مطالعه نشان داد كه هالوپریدول تفاوت معنی داری در درمان علایم مثبت و منفی اسكیزوفرنیا بر حسب جنس نداشته است.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد كه كلوزاپین در كاهش علایم مثبت و منفی بیماران نسبت به هالوپریدول برتری داشته است و بایستی در درمان بیماران توجه بیشتری به این گروه داروها مبذول شود.