خلاقيت درماني در تمرينات كاردرماني

خلاقيت درماني در تمرينات كاردرماني

مرکز بستری و نگهداری بیماران اعصاب و روان

 

همواره در تعريف كاردرماني به خلاقيت اشاره شده است.در اين پست سعي دارم تا به توضيح خلاقيت در  كاردرماني بپردازم .

خلاقيت درماني يكي از بخش هاي رواني – اجتماعي در كاردرماني و تمرينات آن است .اين رويكرد به افراد كمك مي كند تا احساسات آگاهانه و ناآگاهانه خود را بيان كرده و بروز دهند.در طي انجام  اينگونه فعاليت ها ، فرد تضاد هاي دروني و بيروني خود را حل مي كند بنابراين ، اين روش مي تواند سبب تغيير شود.اين تغييرات شامل بيان Self-Exploration ، Self-Discovery،Self –Determination و Self –help  مي باشد.

موارد  و  دستورات كليدي در مورد رويكرد خلاقيت درماني :

- هر فرد با توجه به شخصيت ، محيط فيزيكي ، اجتماعي و فرهنگ منحصر به فرد خود در اين نوع درمان دخيل مي شود.

- در اين روش افراد امكان ار انتخاب دارند و مسئول كار خود هستند و داراي پتانسيل براي رشد و ارتقاءخود هستند.

- درمانگر و بيمار هر دو به صورت فعال در اين نوع درمان همكاري دارند.

- اين موارد برگرفته از تئوري سايكودايناميك و فلسفه انساني است كه محور كاردرماني هستند.

- با در نظر گرفتن اين فلسفه منحصر به فرد و تمرينات كاردرماني در تئوري سايكودايناميك در واقع بخشي به نام خلاقيت درماني در كاردرماني خواهيم داشت.

                                                                                                    

Psychodynamic theory + OT―› Creative therapy

خلاقيت درماني جزئي از رويكرد سايكودايناميك است كه در تمرينات كاردرماني استفاده مي شوند.برخي رويكرد هاي سايكودايناميك بر اساس زير مجموعه نظريه هاي فرويد شكل گرفته اند.از ابعاد مهم كار فرويد كه در شكل گيري خلاقيت درماني نقش داشته است  توسط نئو فرويديسم ها نيز مورد تأييد قرار گرفته است ، كه مي تواند بر مردم ، جامعه و فرهنگ و ارتقاء رشد و شخصيت فرد تأثير داشته باشد.از موارد مهمي كه در رويكرد سايكودايناميك در طي خلاقيت درماني اتفاق مي افتد اين است كه افراد تشويق مي شوند كه بر نامه ها را طرح ريزي كنند و مشكلاتشان را تعريف كرده و تشخيص دهند و اشياء و وسايل مورد نظرشان را تهيه كنند.براي تسهيل اين فرآيند درمانگر بايد به بيمار اجازه دهد كه خود را بيان كند به خصوص در مورد بيماراني كه ساكت هستند.از ديگر موارد مهم در اين رويكرد اين است كه تمام رفتارها  داراي معنا هستند .كلمه رفتار مفهوم گسترده اي دارد كه شامل شيوه روابط بين فردي ، علايم ، آرزوها و نيز بيان خلاق مي باشد

فرضيه اي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه رفتار ، بيا بيروني دنياي دروني بيمار است كه توسط تجربيات گذشته او شكل گرفته است .در واقع در خلاقيت درماني ، رويكرد سايكودايناميك به گذشته بيمار مي پردازد كه شكل دهنده دنياي دروني فرد است و بر دنياي كنوني او نيز تأثير گذاشته است.به صورت خلاصه وقتي رويكرد سايكودايناميك در خلاقيت درماني استفاده مي شود درواقع به فرآيند درون فردي و تأثير آن بر روابط بين فردي مي پردازد.در اين روش بيمار تشويق ميشود كه به صورت فعال در فعاليت هايي شركت كند كه مريوط به زمان حال و اكنون باشد. همنطور كه گفته شد خلاقيت درماني از تركيب تئوري سايكودايناميك و ابعادي از فلسفه كاردرماني ساخته شده است.پس لازم است كه به ابعاد موثر فلسفه كاردرماني در خلاقيت درماني پرداخته شود. ابعاد مهم فلسفه كاردرماني  شامل موارد زير مي باشد :