تاثير کاردرماني بر ابعاد مختلف کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرنيک مزمن

مرکز بستری و درمان بیماران اعصاب و روان مهرآفرین

زمينه و هدف: بيماري اسکيزوفرنيا شديدترين و مزمن شونده ترين بيماري روانپزشکي است که با اختلال در تواناييهاي اجتماعي و شغلي همراه است. کار درماني باعث افزايش اعتماد به نفس، خودسازي و تقويت رفتارهاي کاري در بيمار مي شود. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير کاردرماني بر ابعاد مختلف کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرنيک مزمن بستري در بيمارستان سينا انجام شده است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه کار آزمايي باليني است که ابتدا بيماران اسکيزوفرن مزمن بستري در بيمارستان سيناي فارسان در استان چهارمحال و بختياري بصورت سرشماري انتخاب و کيفيت زندگي آنان بوسيله پرسشنامه کيفيت زندگي بررسي و سپس بيماران بصورت تصادفي به دو گروه مورد (32 نفر) و شاهد (30 نفر) تقسيم گرديدند. کاردرماني به مدت 20 ساعت در هفته در طي 6 ماه براي گروه مورد اجرا شد. بعد از اجراي کاردرماني مجددا کيفيت زندگي بيماران بررسي و اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي
(tمستقل) تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد در بدو مطالعه، تفاوت معني داري بين ميانگين نمره کيفيت زندگي گروه مورد و شاهد، وجود نداشت، بعد از مطالعه اين تفاوت در حيطه انگيزه و انرژي و نمره کل کيفيت زندگي بين گروه مورد و شاهد معني دار بود
(P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که کاردرماني تنها بر حيطه انگيزه و انرژي کيفيت زندگي بيماران موثر بوده و لازمست از درمان هاي ديگر در جهت تعديل يا رفع علايم بيماران اسکيزوفرن و ارتقا فعاليت هاي رواني – اجتماعي استفاده نمود

آنتی سایکوتیک آهنگ اختلال اختلال روانی اختلالات روانی اختلالات عصبی استرس اسکیزوفرن اسکیزوفرنیk اعتیاد اعصاب و روان اعصاب وروان اعصاب وروان،تست اعصبانیت افسردگی افطار الکترود الکتروشوک انحراف جنسی اوتیسم بایپولار بدبینی بستری بستری بیماران روانی مزمن بهتر بهترین درمان اسکیزوفرن بهترین متخصص اعصاب و روان بیماران اعصاب وروان بیماران روانی بیماران روانی مزمن بیماری تشخیص تشنج تنش توانبخشی توانبخشی بیماران اعصاب و روان توانبخشی, اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن, مرکزتوان توانبخشی,اعصاب وروان,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز توهم حافظه خانواده دارو داروهای اسکیزوفرنی درمان درمان اسکیزوفرن درمان بیماران اعصا دستگاه عصبی دوقطبی رفتار پرخاشگرانه رمضان رواندرمانی روانشناختی روانپریش روانپزشک روانپزشکان روانی مزمن روشهای درمان رکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهد ریسپیریدون سایکوتیک شیزوفرنی عصبانیت علائم منفی عود كلوزاپین مرکز اصاب و روان خصوصی مرکز اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستری بیماران اسکیزوفرن مرکز بستری بیماران اعصاب و روان مرکز بستری بیماران اعصاب و روان خصوصی مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان مرکز توانبخشی مهرآفرین مرکز درمان بیماران اعصاب و روان مرکز نگهدارمرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مهرآفرین مرکز نگهداری بیماران دوقطبی مرکزتوانبخشی مغز مهرآفرین موسیقی موسیقی درمانی نگهداری نگهداری بیماران اعصاب و روان هالوپریدول هذیان هوش فعال پارکینسون پزشکی ژن ژنتیکی کاتاتونیک کاردرمای کارکرد مغز کودک آزاری