تاثیرگذاری الکتروشوک در اسکیزوفرنیا

تاثیرگذاری الکتروشوک در اسکیزوفرنیا

100769471934

دکتر محمد والی پور

الکتروشوک در اسکیزوفرنی حاد و مزمن مورد مطالعه قرار گرفت. الکتروشوک در بیماران با شروع اخیر تأثیری برابر با داروهای ضدروان‌پریشی و بیشتر از رواندرمانی دارد.

اضافه کردن الکتروشوک به داروهای آنتی سایکوتیک مؤثرتر از داروهای ضدروان‌پریشی به تنهایی است. الکتروشوک در اسکیزوفرنی مزمن کمتر مؤثر است. الکتروشوک در بیمارانی که پاسخ خوبی به داروها نداده اند مؤثر است. در مجموع نتایج بیانگر است که احتمالاً الکتروشوک نقش محدودی در اسکیزوفرنی دارد

.بیماران باید قبل از الکتروشوک دوره درمانی داروهای آنتی سایکوتیک را امتحان کرده باشند. در صورتیکه این داروها تأثیری نداشته باشد ، بیماران بدحال را می توان با الکتروشوک درمان کرد.علی الخصوص در اسکیزوفرنی کاتاتونیک که در آن بیمار علائم شدید کندی حرکتی و احساس شدید خشکی بدن دارد یا حرکات غالبی خاصی انجام میدهد الکتروشوک بسیار موثر است . داروهای ضدروان‌پریشی باید حین و پس از الکتروشوک دریافت شوند.