امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز بستری درمان و توانبخشی و نگهداری بیماران اعصاب روان مهرآفرین با سازمانهای زیر طرف قرار داد میباشد .شایان ذکر است پذیرش و درمان  جانبازان  سرافراز در این مرکز کاملا بصورت رایگان  میباشد .

orchid round 3d   سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح 

orchid round 3d    بنیاد شهید ، جانبازان و امور ایثارگران

orchid round 3d    بانکهای رفاه, مسکن , ملی

orchid round 3d    شرکت نفت

orchid round 3d    مخابرات

orchid round 3dصدا و سیما