خدمات پزشکی و روانپزشکی

بخش پزشکی و روان پزشکی

این بخش با بهره گیری از تیم تخصصی شامل روانپزشک ,پزشک ،پرستار و ...و تجهیزات کامل وترالی اورژانس و غیره ... خدمات :

ویزیت تشکیل پرونده روان پزشکی

    ویزیت تشکیل پرونده پزشکی

    ارائه خدمات پرستاری

     ارائه خدمات کلینیکی و آزمایشگاهی

شرح وظایف روانپزشک

     مسئولیت تیم درمان

     ویزیت بیماران

     حل مشکلات روانپزشکی بیماران

     ثبت سیر پیشرفت درمان

     حفظ و ارتقاء سلامت بیماران

     سایر وظایف روانپزشک مطابق با دستور العملهای نظام پزشکی

شرح وظایف پزشک عمومی

     کنترل و ارزیابی وضعیت سلامت بیماران

     پیگیری و نظارت بر حسن اجرای دستورات دارویی و برنامه درمانی روانپزشک

     درخواست اقدامات پاراکلینیک برای بیماران و بررسی نتایج آن

     نظارت بر نحوه مصرف صحیح داروها به ویژه کنترل عوارض دارویی

     ویزیت بیماران

     ثبت سیر پیشرفت درمان