خدمات روانشناسی

 بخش روانشناسی و گروه درمانی

شرح وظایف کارشناس روانشناس بالینی

      ارزیابی اولیه بیمار به همراه سایر پرسنل تخصصی مرکز

  ارزیابی روانشناختی

      انجام درمان های روان شناختی برای خانواده و بیمار

    آموزش مهارت های روانی اجتماعی به خانواده و بیمار

     تهیه طرح های مداخله ای رفتاری شناختی و اجرای آنها و ارزیابی نحوه پیشرفت درمان ها

     بررسی چگونگی پیشرفت درمان و توانبخشی بیمار پس ازشروع درمان و توانبخشی در مرکز

     اطلاع رسانی و هدایت خانواده بیمار در جهت رسیدن به اهداف توانبخشی و درمانی

      مصاحبه با خانواده ،مداخله در بحران ، مشاوره گروهی

     کمک به تشخیص و استفاده از آزمون ها و ارائه مشاوره در موارد لزوم

در این بخش با بهره گیری از روانشناسان زبده پس از مصاحبه اولیه و بررسی های لازم ، مشاوره های مهارت های اجتماعی ،خانوادگی ،تربیتی ،تحصیلی و شغلی انجام می پذیرد

مشاوره جریانی یاری دهنده است که موجب ایجاد تعاملی بین بیمار و روانشناس می شود تا بیمار بتواند خود و احساساتش را بشناسد و اطلاعاتی درباره نقاط قوت وضعف خود به دست آورد که این خود با عث افزایش مهارت های ارتباطی ،افزایش توانایی روانی و اجتماعی بیمار و پیشگیری از رفتارهای آسیب زننده می شود