تغذیه و مراقبتی

کارشناس تغذیه:

وظایف متخصص تغذیه در مرکز توانبخشی مهرآفرین

تهيه وتنظيم وتدوين برنامه تغذيه مناسب بيماران معمولي وبيماران رژيمي وهمچنين كاركنان مرکز مهر آفرین باهماهنگي مسئولين پرستاري وپزشكان معالج براي دوره هاي مشخص درماني

بررسي وكنترل ليست هاي غذايي بيماران باهماهنگي مسئولين بخش اقدام به تهيه وتدارك انواع مواد غذايي مورد نياز مرکز مهر آفرین براي مصارف مقاطع زماني مختلف به اتفاق مسئولين قسمت هاي مختلف

تشخیص مشکلات تغذیه ای بیماران با راهنمایی کادر پزشکی

تهیه برنامه های اجرایی برای رفع مشکلات تغذیه بیماران

ارائه برنامه و دستورالعمل برای افزایش ارزش غذایی مواد خوراکی

 

نظارت وكنترل لازم درمراحل مختلف طبخ به منظور حصول اطمينان ازكم وكيف مواد غذايي مورد استفاده وكيفيت طبخ به نحوي كه به ارزش غذايي مواد خللي وارد نشود

بررسي وكنترل آمار ميزان انواع غذاهاي مورد نيازمرکز مهر آفرین در مقطع زماني وانطباق آن با آمار تعداد انواع بيماران با هماهنگي مسئولين ذيربط

اخذ نظر مشورتي با پزشكان معالج در مورد انواع غذاهاي رژيمي انواع بيماران در جهت تهيه رژيم مناسب بهبود روند بيماري

اقدام به اتخاذ تمهيداتی در جهت لزوم رعايت دقيق رژيم غذايي مورد تجويز پزشك توسط بيماران مرکز مهرآفرین به جهت هرچه موثرتر نمودن رژيم درمانی آنان

تهيه وتنظيم گزارش روند احوال بيماران تحت رژيم غذايی جهت بررسی ومطالعه مقام مسئول تخصصی و يا پزشكان معالج

هماهنگي واقدام به اعمال كنترل های لازم حسب دستور مقام مسئول بالاتر در قسمت های مختلف آشپزخانه و انبار ذخيره سازي مواد غذايی قبل از مراحل طبخ به منظور حصول اطمينان از صحت جريان امور آنها وتنظيم گزارش موارد قابل تغيير واصلاح

نظارت كلی بر امر بهداشت درقسمت هاي مختلف مرکز مهر آفرین

شركت درجلسات جهت بررسی مشكلات ومسائل واتخاذ تصميمات لازم

انجام سایر اموري که در حدود وظایف ادارات از طرف سرپرست مربوطـه ارجـاع مـی گردد.

واحد حراست , خدمات و مراقبتی

کتابخانه

 سمعی بصری