منوی اصلی

سازمانهای طرف قرارداد

میزان رضایت بیماران روانپزشکی از نقش رابطین درمان

مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان
مرکز بستری بیماران اعصاب و روان

یکی از رویکردهای ارائه خدمات سلامت روان در مراقبت های اولیه مدل مراقبت مشارکتی است که حاصل همکاری سیستم مراقبت های اولیه با یک تیم تخصصی سلامت روان است .

در مدل مراقبت مشارکتی، درمان شامل پیگیری بیماران، سازگار کردن بیمارانی که بهبود نمی یابند و مشاوره با متخصص در هنگام ضرورت است . وظیف رابطین درمان شامل ارزیابی کنترل بیمار بر بیماری، نظارت بر موفقیت برنامه درمان، نظارت بر بهبود وضعیت حمایت از تغییر رفتار، پیگیری منظم برای حفظ تغییر رفتار و هماهنگ کردن فرایند درمان است .

در ایران برای اولین بار این مدل در سال 1389 در تهران آغاز به کار کرد هر یک از واحدها به شناسایی و درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی در مراجعان پرداختند . ارائه خدمت در قالب ویزیت و پیگیری تلفنی است  .

ویزیت بیماران توسط پزشک و پیگیری تلفنی از جهت ارزیابی وضعیت بیمار، آگاه ساختن پزشک از موارد بدون بهبودی، ارزیابی مصرف داروها، یادآوری نوبت بهدی ویزیت بیمار توسط رابطین درمان انجام می شود .

در پژوهشی که از سال 1389تا 1391در منطقه 16 تهران بین 991 بیمار انجام شد که 832 مورد زن و 159مورد مرد بودند . که در این بین 3244مورد ویزیت و 6305مورد پیگیری تلفنی انجام شد که دلیل آن در 2758 مورد مراجع نکردن برای ویزیت، 42 مورد پیگیری مراجعه به روانپزشک و 252 مورد جهت متقاعد کردن بیمار برای مراجعه بود .

این طور میتوان نتیجه گیری کرد که دلیل بیشتر تماس های تلفنی پیگیری پیش از ویزیت بعدی( وضعیت بعبودی بیمار، ارزیابی مصرف دارو و عوارض احتمالی داروها و پاسخ بیمار به درمان) و مراجعه نکردن برای ویزیت بود این 2 مورد پیگیری از وظایفی است که برای رابطین درمان تعریف میشود که اجرای صحیح و به موقع آن میتواند در ادامه روند بهبودی و درمان بیماران موثر واقع گردد  

نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود که بیمارانی که توسط رابطین درمان تماس تلفنی داشتند احتمال تداوم بهبود بیشتر از سایر بیماران بود . هم چنین نتایج نشان دهنده این موضوع بود که 94%بیماران از نقش رابطین درمان در پیگیری تلفنی از وضعیت خود رضایت کامل را داشتند .

پس می توان اینطور نتیجه گیری کرد که رابطین درمان می توانند پذیرش و رضلیت بیماران از فرایند درمان را افزایش دهند و نقش موثری در بهبود و ادامه فرایند درمان بیماران داشته باشند .