منوی اصلی

اختلال دوقطبی

بررسی تاثیر روغن گیاه گل مغربی در درمان افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی

مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان
نگهداری بیماران اعصاب و روان

اختلال افسردگی یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین سندرم های روانپزشکی می باشد. این بیماری در شرایط شدید با احساس بی ارزشی و افکار تکراری و اقدام به خودکشی همراه است .

درمان این اختلال به طور عمده با داروهای ضدافسردگی و مداخلات روانی-اجتماعی و در موارد  می باشد . ECTشدید استفاده از

اخیرا در بعضی تحقیقات محققان دریافته اند که کاهش میزان اسید چرب غیر اشباع امگا3 تاثیر به سزایی در ایجاد خلق افسرده و ایجاد دیدگاه منفی نسبت به زندگی و خودکشی داشته است .

مدارک مشهودی دال بر تاثیر امگا3 روی سروتونین مایع مغزی نخاعی و کاهش سطح آن در غشا سلولی و پلاسمایی بیماران با اختلالات افسردگی وجود دارد .

یکی از گیاهانی که در این بیماران موثر می باشد و به میزان 72% ماده امگا3 دارد گیاه گل مغربی می باشد .

این پژوهش روی کلیه بیماران مبتلا به افسردگی در محدوده سنی 70-18 سال انجام گردیده است که حجم نمونه 80 نفر بوده است . نمونه ها به 2گروه تحت درمان با روغن گیاه گل مغربی با دوز روزانه 1500 میلی گرم و گروه دیگر تحت درمان با دارو نورتریپتیلین با دوز روزانه 50-25 میلی گرم تقسیم شدند . این بیماران به مدت 3ماه تحت نظر بوده و از طریق پرسشنامه افسردگی بک مورد بررسی قرار گرفتند .

نتایج نشان داد که از بین 80 بیمار 68%مرد و 32%زن بودند . در بررسی سطح افسردگی و عملکرد بیماران در ماه اول بعد از شروع درمان در گروه تحت درمان با روغن گل مغربی 25%در محدوده سنی50-41 و 5%در محدوده80-71 سال و درماه دوم 5/12درصد در محدوده 50-41و 5/22درصد درمحدوده 80-71 ودرماه سوم 5/2درصد در محدوده 50-41و 35%در محدوده 80-71 سال بودند .

در گروه تحت درمان با دارو نورتریپتیلین در ماه اول 5/17درصد در محدوده50-41 و 5/7درصد درمحدوده 80-71 در ماه دوم 15%درمحدوده50-41و 10%درمحدوده 80-71 و درماه سوم 5/7درصد در محدوده 50-41 و 20% درمحدوده 80-71 سال بودند  .

هم چنین پس از بررسی آزمون افسرگی بک نتایج نشان دهنده این مورد بود که در گروه تحت درمان با گل مغربی سطح افسردگی از 25% درماه اول به 22% درماه دوم و 20%درماه سوم و در گروه تحت درمان با دارو نورتریپتیلین سطح افسردگی از 26% درماه اول به 24%درماه دوم و 23%درماه سوم کاهش پیدا کرد .

نتایج داده های آماری و آزمون افسردگی بک نشان داد که روغن گیاه گل مغربی توانست به اندازه داروهای ضد افسردگی در کاهش میانگین نمره افسردگی، کاهش علایم افسردگی و بهبود عملکرد بیماران به شکلی چشمگیر موثر باشد .

هم چنین این نتیجه حاصل گردید که افراد با میزان خونی پایین امگا3 مستعد این موارد هستند که به زندگی دیدگاه منفی داشته و رفتارهای تکانشی به ویژه خودکشی در آنها بالاتر باشد و درمقابل افراد با میزان امگا3 بالاتر در خون کمتر تغییرات خلقی و افسردگی را تجربه کردند .

با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر تاثیر روغن گیاه گل مغربی و با توجه به بی ضرر بودن این گیاه پیشنهاد می گردد از این گیاه در درمان افسردگی های غیر سایکوتیک به عنوان خط اول درمان استفاده گردد .