منوی اصلی

سازمانهای طرف قرارداد

مرکز بستری درمان و توانبخشی و نگهداری بیماران اعصاب روان مهرآفرین با سازمانهای زیر طرف قرار داد میباشد .

orchid round 3d   سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح

orchid round 3d    بانکهای رفاه, مسکن , ملی

orchid round 3d    شرکت نفت

orchid round 3d    بیمه دی

orchid round 3dصدا و سیما

بهترین مرکز اعصاب و روان نهران
مرکز ممتاز اعصاب و روان کشور